Regulamin serwisu IPCAM.PL

 1. Warunki wstępne
  1. Ta strona jest własnością FTF Przemysław Nowakowski, ul. Ks. Stoszki 13/33, 30-715 Kraków, NIP: 7352505872, zarejestroway przez Prezydenta Miasta Krakowa
  2. Korzystanie z tej strony (przeglądanie, korzystanie ze świadczonych usług) jest równoznaczne ze zgodą na warunki zawarte w niniejszym regulaminie i polityce prywatności https://ipcam.pl/pl/privacy-policy
  3. Warunki te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Odpowiedzialność sprawdzania warunków leży po stronie użytkownika. Jeśli użytkownik kontynuuje korzystanie z witryny jest to równoznaczne z zaakceptowaniem ewentualnych zmian regulaminu
  4. W sprawach nieobjętych regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego
 2. Korzystanie z usług
  1. Aby korzystać z naszych usług i dokonywać zakupów użytkownik musi być pełnoletni
  2. Aby korzystać z usług konieczne jest połączenie z internetem oraz odpowiedni osprzęt elektroniczny
  3. Serwis jest dostępny bez ograniczeń na całym świecie. Odpowiedzialność za korzystanie z serwisu w zgodzie z lokalnymi prawami i regulacjami spoczywa całkowicie na użytkowniku
 3. Konto użytkownika
  1. Aby korzystać z usług należy utworzyć konto w serwisie IPCAM. Zachowanie poufności hasła i bezpieczeństwa konta jest odpowiedzialnością użytkownika
  2. Konto nie może być używane przez osoby trzecie
  3. Użytkownik udostępniający dane ze swojego konta IPCAM, sam reguluje dostęp do transmitowanych treści
  4. IPCAM przyjmuje iż za wszystkie czynności wykonane na koncie użytkownika odpowiada użytkownik. W przypadku podejrzenia iż konto zostało przejęte przez niepowołane osoby należy niezwłocznie poinformować IPCAM
  5. Konto nieużywane przez 90 dni będzie uznane za porzucone i zostanie usunięte
  6. Konto jest uznane jako nieużywane jeżeli nie są dodane do niego żadne kamery i stan środków na koncie jest równy zero
 4. Ceny, płatności i zwroty
  1. Ceny i forma płatności są określone w cenniku https://ipcam.pl/pl/price-list
  2. Formay płatności: przelew lub karta płatnicza
  3. Płatności w IPCAM realizowane są za pomocą wirtualnych żetonów (patrz cennik https://ipcam.pl/pl/price-list).
  4. Żetony pozostają na koncie klienta do czasu likwidacji konta
  5. Zwrot niewykorzystanych żetonów jest możliwy po uprzednim pisemnym poinformowaniu IPCAM w takim wypadku zostanie potrącona opłata manipulacyjna w wysokości 5 zł
 5. Dane Użytkownika
  1. Wszystkie dane przetwarzane i transmitowane z konta użytkownika są uważane za jego własność, wszelka odpowiedzialność z tym związana spoczywa po stronie użytkownika
  2. W przypadku gdy IPCAM zostanie poinformowane o naruszeniu przez użytkownika praw osób trzecich (jak prawa intelektualne, autorskich etc.) IPCAM może niezwłocznie zawiesić lub przerwać świadczenie usług lub podjąć inne kroki z usunięciem konta włącznie
  3. IPCAM odpowiada jedynie za obsługę danych dostarczonych przez użytkownika zgodnie ze standardem technicznym ustalonym przez IPCAM
 6. Ograniczenia
  1. Użytkownik IPCAM nie powinien podejmować działań, które mogą naruszyć integralność usług lub negatywnie wpływać na świadczone usługi
  2. Użytkownik nie będzie transmitował szkodliwego kodu ani treści
  3. Usługi świadczone użytkownikowi przez IPCAM nie mogą być odsprzedawane bez uzgodnienia z usługodawcą
 7. Anulowanie konta
  1. Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług i/lub usunąć swoje konto w dowolnym momencie
  2. W przypadku usunięcia konta, refundacja niewykorzystanych środków będzie możliwa w uzasadnionych przypadkach
 8. Ograniczona Gwarancja i reklamacje
  1. IPCAM dołoży starań aby zapewnić ciągłość usług
  2. W przypadku niedostępności usług powyżej 12h w ciągu dnia, użytkownik otrzyma zwrot środków za cały dzień (zgodnie z cennikiem)
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia
  4. Wszelkie nieprawidłowości powinny być zgłaszane natychmiast po ich zauważeniu
 9. Prawa IPCAM
  1. IPCAM może zlecić część lub całość świadczonych usług podwykonawcom bez konieczności informowania użytkownika
  2. IPCAM ma prawo odmowy świadczenia usług w tym zablokowania IP użytkownika, który narusza regulamin
  3. IPCAM nie odpowiada za żadne szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania świadczonych usług lub ich zaprzestania
 10. Odpowiedzialność Użytkownika
  1. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z usług IPCAM
  2. Użytkownik będzie ponosił wszelkie koszty prawne na które narazi IPCAM
 11. Definicje
  1. Użytkownik – klient IPCAM; pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
  2. IPCAM – administrator serwisu www.ipcam.pl
  3. Usługa – usługa teleinformatyczna świadczona na rzecz użytkownika poprzez IPCAM